State
Created by Administrator
Modified by Administrator
Title Lý thuyết đồ thị và ứng dụng
Edition 1st
Year 2012
Author Nguyễn Tuấn Anh; Nguyễn Trường Xuân; Nguyễn Văn Ngọc; Nguyễn Quang Khánh; Nguyễn Hoàng Long
ISBN
Publisher Nxb. Giáo dục Việt Nam
Abstract
Cover images/bookshelf/LTDTUD.JPG
Inside Inside-Ly-thuyet-do-thi-va-ung-dung.pdf