State
Created by Administrator
Modified by Administrator
Title Lý thuyết khớp ảnh
Edition 1st
Year 2012
Author Nguyễn Trường Xuân
ISBN
Publisher Nxb. Khoa học tự nhiên và công nghệ
Abstract
Cover images/bookshelf/ImageMatching.JPG
Inside Inside-Ly-thuyet-khop-anh.pdf